Share Link

Diabetic gastroparesis

diabetic gastroparesis ketoacidózis megelőzése

Tünetei között a hány- inger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsôdlegesek. Súlyos esetekben súlyvesztés, kiszá- radás, elektrolitzavarok, alultápláltság is következménye lehet. A gastroparesis eseteinek többsége idiopathiás, emellett az esetek kb. A diabéteszes gastroparesis a vércukor-be- állítást jelentôsen megnehezítheti, kezelése jelentôs kihívást jelent.

diabetic gastroparesis folk kezelések diabetes mellitus gyalog folt

A gyakori, kis mennyiségû étkezések és pszichológiai tá- mogatás mellett több gyógyszeres lehetôség is rendelkezésre áll, azonban ezek hatékonysága korlátozott, és meggyôzô, randomizált tanulmányok csak kevés esetben állnak rendelkezésre. A szóba jövô szerek között a prokinetikumok eryth- romycin, domperidon, metoclopramid és antiemetikumok fenotiazinok, szerotonin-antagonisták, butirofenonok a leg- inkább elterjedtek.

diabetic gastroparesis legfrissebb hírek a cukorbetegség kezelésében

Az újabb, hatékonynak tûnô szerek közül tibeti gyógyászat a cukorbetegség kezelésében szerotonin 5-HT4-receptor-agonisták és dopamin D2-re- ceptor-antagonisták alkalmazása jöhet szóba.

Botulinum toxin pylorus sphincterbe injektálásával néhány tanulmányban javuló gyomorürülést és a tünetek enyhülését észlelték. Az egyik leghatékonyabb megoldásnak a gyomor elektromos ser- kentése tûnik, amelynek mind alacsony, mind magas frekvenciájú formája a tüneteket enyhítheti. Kulcsszavak: gastroparesis, diabetes mellitus, prokinetikum, elektromos serkentés Gastroparesis and diabetic gastroparesis treatment options.

Gastroparesis is a disorder of gastric emptying that occurs in the absence of me- chanical obstruction. Its cardinal features include nausea, diabetic gastroparesis, bloating, early satiety and discomfort. Weight loss, de- hydration, electrolyte disturbances and malnutrition may develop in severe cases. Diabetic gastroparesis may render glucose control ex- tremely difficult, its treatment represents a major challenge.

diabetic gastroparesis köhögés a cukorbetegség és a kezelés

Besides frequent, small meals and psychological diabetic gastroparesis, sev- eral drug options are available, however, their efficacy is limited and only a few randomized studies have been performed to date. Diabetic gastroparesis agents erythromycin, domperidon, metoclopramid and antiemetics phenotiazines, serotonin antag- onists, butyrophenons are the most wide-spread medicaments.

Among the novel, recently developed agents, 5-HT4 sero- tonin receptor agonists and dopamin D2 receptor antagonists are the most promising.

Injection of botulinum toxin into the pyloric sphincter resulted in faster gastric emptying and diabetic gastroparesis alleviation in some studies. Gastric electric stimula- tion appears to be one of the most effective options, both low and high-frequency stimulation may alleviate symptoms. Keywords: gastroparesis, diabetes mellitus, prokinetic agent, electric stimulation Beérkezett: Meghatározás és tünettan változik [1], meghatározás szerint legalább 3 hónapos fenn- állásuk szükséges [2].

A tünetek legmarkánsabban postpran- A gastroparesis során a gyomortartalom nehezen jut át a du- dialisan jelentkeznek. Míg egészséges egyénekben a gyomor odenumba, ezt magyarázó mechanikus ok nem mutatható mûködése általában észrevétlen, a diabetic gastroparesis szenve- ki.

Evaluation of Diagnostic Methods and Dietary Treatment of Diabetic Gastroparesis

Változatos dyspepsiás tünetekkel társul, amelyek között a dôkben az étkezés során jelentkezô érzetek zavarják a táplál- hányinger, a hányás, a korai teltségérzet, az diabetic gastroparesis fáj- kozást. A gastroparesis az életminôséget jelentôsen ronthat- dalom, valamint a diszkomfortérzés jelentkezése a leggyako- ja, súlyos esetben testsúlycsökkenés, kiszáradás, alultápláltság ribb. A tünettan változatos, a domináns tünet betegenként is következménye lehet [3]. Elôfordul, hogy jelentôsen zelében elhelyezkedô pacemakerrégió szabályozza, amely csökkent gyomorürülés esetén is csak kevés panasz jelentke- percenként kb.

A pacemakerrégió zik [2]. Ezzel függ össze az is, hogy a diabetic gastroparesis javítá- felépítésében a Cajal-féle interstitialis cukrosoknak receptek a legfontosab- sa nem feltétlenül eredményezi a tünetek enyhülését.

A gyomor ürülését számos idegi diabetic gastroparesis humoralis tényezô A dolgozatban a szerzôk a gastroparesis okait, kialakulá- befolyásolja, ezek között a gyomor-bél rendszeri hormonok sát, felismerésének, kezelésének lehetôségeit mutatják be. A gastroparesis kísérleti modelljeiben több neuronalis, A gastroparesis kórisméje neurotranszmitter-szintû eltérést írtak le, amelyek közül a neuronalis nitrogén-oxid NO és a neuronalis nitrogén- A gastroparesis diagnózisának leghatékonyabb eszköze a oxid-szintetáz nNOS került az utóbbi években az érdeklô- gyomorürülés szcintigráfiás vizsgálata, bár e módszer stan- dés elôterébe.

Az nNOS-t kódoló egyik gén, a Nos1 hiányos dardizálása nehéz [4]. A vizsgálat során radioizotóppal el- a knockout egérmodellben, a gyomrot jelentôsen tágultnak sôsorban 99mTc jelölt szilárd, folyékony vagy kevert ételeket észlelték, simaizom-hypetrophiát és pangást írtak le [12].

A további vizsgálatok közül a komputertomográfia, a ga- Az állatmodellekben tett megfigyelésekhez képest csak doliniumos MR említhetô, de ezek a gastroparesis rutinszerû kevés, patogenezisre vonatkozó humán adat ismert.

Önkén- vizsgálatára nem alkalmasak. Szóba jöhet még az intralumina- teseken végzett vizsgálatok alapján az akut hyperglykaemia lis nyomásmérés manometria révén, azonban ez megterhelô, gátolja a gyomor ürülését [8].

A tartós hyperglykaemia és a invazív vizsgálat, rutin alkalmazása nem merül fel [6]. Egyes tanulmányok a n. Az állatmodellekben tett A gastroparesis okai megfigyelésekhez hasonlóan a Cajal-féle interstitialis sejtek számát is csökkentnek találták a nNOS csökkent expresszi- A gastroparesis hátterében az diabetic gastroparesis jelentôs részében kb.

Diabetic Gastroparesis-Mayo Clinic

Az idiopathiás esetek közé tar- 1. Mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabetes mellitus többéves Sebészeti beavatkozások vagotomia, részleges gyomorreszekció, fennállása hajlamosít a diabéteszes gastroparesis kialakulásá- Nissen-fundoplicatio, szív- vagy tüdôtranszplantáció ra.

Élettani körülmények között a gyomor ürülése a gyomor Anorexia nervosa proximalis és distalis részeinek, valamint a felsô vékonybél- Irradiáció szakasz koordinált mûködésének következménye.

A distalis n Egy 1- Akut hatásai mellett hosszan tartó alkalmazása esetén is ked- es típusú diabetes mellitusban szenvedô beteget vizsgáló ta- vezô tapasztalatokról számoltak be [22].

diabetic gastroparesis amerikában a cukorbetegség kezelésében

Mel- maizom L-típusú kalciumcsatornáját aktiváló autoantitestet lékhatásai között hasi fájdalom, hányinger, hányás, fejfájás, a írtak le [16]. Egy másik esettanulmányban idiopathiás gast- QT-intervallum megnyúlása emelendô ki, ez utóbbi szívbe- roparesisben szenvedô idôs nôbetegnél az acetilkolin recep- tegekben a malignus arrhythmiák kialakulása szempontjából tora és egy kalciumcsatorna elleni autoantitesteket találtak.

  1. (PDF) A gastroparesis és kezelésének lehetőségei | Peter Igaz - koser-piac.hu
  2. Metoclopramide for nausea

A beteg tünetei pyridostigmin adására enyhültek, ami az an- titest patogenetikai-immunfarmakológiai jelentôségét tá- Cisaprid masztotta alá [17]. Arrhythmogén hatásának megismerése elôtt a cisaprid volt a legszéleskörûbben alkalmazott prokinetikum, amely mind az oesophagealis, vékony- és vastagbél-motilitást serkentette Kezelési lehetôségek gyomorürülést elôsegítô hatása mellett.

Malignus ritmusza- varokra hajlamosító mellékhatásai miatt alkalmazása vissza- Életmódváltozások és a diabetes mellitus szorult, sôt a forgalomból is kivonták.

Hatásait elsôsorban a kezelése szerotonin 5-HT4-es receptorán keresztül fejti ki [18]. A postprandialis hyperglykaemia az emésztôrendszer moto- Metoclopramid rikus és szenzoros mûködését jelentôsen befolyásolja, ami A metoclopramid a cisapridnál kevésbé hatékony a gyomor- arra utal, hogy a jó vércukorkontroll a gastroparesis kezelé- ürülés serkentésében, ugyanakkor hányáscsillapító hatású is.

A postprandialis vércukorszint Dopamin D2-receptor-antagonista és szerotonin 5-HT4-re- meghatározásában a gyomor diabetic gastroparesis, a diabetic gastroparesis glü- ceptor-agonista hatásai prokinetikus, centrális D2-receptor- kózszint, a táplálék összetétele, felszívódása a vékonybélben, és 5-HT3-receptor-antagonista hatásai hányáscsillapító tu- a gastrointestinalis hormonok, inzulin, a máj glükóz-meta- lajdonságát magyarázzák.

Mellékhatásként hat a központi bolizmusa, perifériás glükózfelvétel játszanak meghatározó idegrendszerre is, és alkalmazásakor gyakran elôfordul hy- szerepet [1]. A postprandialis vércukorszint javításában fon- perprolactinaemia is [20, 23].

diabetic gastroparesis cukorbetegség tünete

Hatékonysága [18]. Az étel alapos megrágását, az étkezés után 1—2 órás a metoclopramidéhoz hasonló. Diabéteszes gastroparesis- függôleges testhelyzetet, fokozott energiatartalmú folyadé- ben szenvedôkben 4 hetes alkalmazása során számottevô tü- kok fogyasztását is javasolják [18]. A gastroparesis Antiemetikumok gyógyszeres kezelési lehetôségei Tüneti kiegészítô kezelésként, prokinetikumok mellett az Prokinetikumok antiemetikumok is jól alkalmazhatók.

A gastroparesis és kezelésének lehetőségei = Gastroparesis and its treatment options

Elsôsorban a phenoti- A prokinetikumok hatására javuló gyomorürülés a tünetek ja- azinok promethazin, prochlorperazin jönnek szóba. Az vulását eredményezheti, bár e kettô között nincs szoros antiszerotoninerg hatású antiemetikumok pl. A motilin, dopamin D2, szerotonin 5-HT4 és 5- granisetronilletve diabetic gastroparesis butirofenonok haloperidol, droperi- HT3 receptorai a prokinetikumok fô célmolekulái. A proki- dol alkalmazása is felmerül, de hatékonyságuk gastropare- netikumok kombinációban hatékonyabbak lehetnek, azon- sisben nem bizonyított [5].

Motilinreceptor-agonisták Az erythromycinhez hasonló, de antibiotikum-aktivitás nél- Erythromycin küli molekulák kifejlesztése intenzív kutatások tárgya, átütô Az erythromycin makrolid antibiotikum, amely egyben a diabetic gastroparesis e téren azonban még nem számoltak be.

Elôzetes adatok szerint egy másik motilinreceptor- A gyomor elektromos diabetic gastroparesis két módon lehetsé- agonista, a mitemcinal diabéteszes és idiopathiás gastropare- ges: az élettanihoz hasonló alacsony frekvenciájú stimuláció sisben szenvedôkben javította a gyomorürülést [26].

Mit lehet megvásárolni a cukorbetegségű teaért 2. The vagus nerve becomes damaged by years of high blood glucose or insufficient transport of glucose into cells resulting in zogajimi. Gastroparesis, also called delayed gastric emptying, is a disorder in which the stomach takes too long to empty its contents. It often occurs in people with type 1 diabetes or type 2 diabetes.

Az alacsony frek- Ghrelin venciájú stimuláció alkalmazásáról csak kevés közlemény ér- Az utóbbi években az emésztôrendszeri peptidek élettani hetô el, Mc Callum és mtsai 9 súlyos gastroparesisben hatásairól ismereteink jelentôsen bôvültek. A növekedési szenvedô, korábban jejunostomán keresztül táplált beteg- hormon elválasztását és az étvágyat serkentô hatású ghrelin ben alkalmazták 1—3 hónapig. Több vizsgálatot végeztek a magas frekvenciájú stimulá- Újabb szerotonin- ció alkalmazásával.

Ered- dig nem ismert [5]. A dopamin D2-receptor-agonista levosul- ményeik diabetic gastroparesis a hányinger és a hányás nagymértékben piride mind rövid, mind hosszú távú alkalmazása során csökkent, nôtt a testsúly, javult a tápláltsági állapot, csökkent javította a gyomorürülést és a glykaemiás kontrollt, a felhasi a prokinetikumigény [34].

Diabetikus gastroparesis

A betegek ában diabetic gastroparesis, gastroparesisben is felmerülhet alkalmazása [5]. A többi tünet is javult, bár nem olyan Sildenafil mértékben, mint a hányás [35]. További vizsgálatokban a A foszfodiészterázgátló sildenafil diabéteszes állatmodel- Hemoglobin-A1c értékének javulását írták le 6—12 hónapos lekben javítja a gyomorürülést, a humán adatok azonban kezelést követôen [36, 37].

Erre endoszkóposan vagy percutan beültetett A további szóba jövô molekulák között említendôk a CCK elektródákat használhatnak [32]. Klinikai alkalmazásuk tekintetében a gyomor elektromos stimulációja mégis költ- azonban távolinak tûnik. Hátránya a mûszerigény, a mû- szer beültetéséhez szükséges laparoszkópos mûtéti beavatko- Botulinum toxin injekció zás, az diabetic gastroparesis járó fertôzésveszély.

A Scintigraphy Study in Adults With Diabetic Gastroparesis

Míg az alacsony frekvenciájú A botulinum toxin pylorus sphincterbe történô injekciója a stimuláció javítja a norvég cukorbetegség kezelésének rendszere ürülését, a magas frekvenciájú sti- gyomorürülést, valamint a gyomor- és bélrendszeri panaszo- muláció esetében ez nem bizonyított, az utóbbi pontos hatás- kat is enyhítette diabéteszes és idiopathiás gastroparesisben mechanizmusa nem ismert.

További, kontrollált vizsgálatok szenvedô betegekben érdemi diabetic gastroparesis nélkül. Az ed- szükségesek ahhoz, hogy a gyomor elektromos stimulációja dig elvégzett legnagyobb vizsgálatban 63 beteget vizsgáltak a klinikai rutinkezelések diabetic gastroparesis kerüljön [39]. A sebészeti beavatkozások csak ultimum refugiumként jönnek szóba. A gastrostoma ill.

A diabetic gastroparesis megoldások között a teljes vagy subtotalis gastrectomiáról Tekintettel arra, hogy a gastroparesis patogenezisében a vannak elsôsorban eredmények [40], összességében azonban gyomor endogén myoelectricus aktivitásának zavara szere- csak az elviselhetetlen hányással és rövid várható élettartammal pet játszik, a gyomor diabetic gastroparesis aktivitásának mesterséges társuló esetekben javasolható diabetic gastroparesis sebészeti beavatkozás.

A gastroparesis diabetic gastroparesis nagy kihívást jelent.

A gastroparesis és kezelésének lehetőségei

A diagnózis fel- [16] Jackson, M. Ha ezek nem vezetnek ered- body in type 1 diabetes. Gastroenterology, — ményre, a gyomor elektromos stimulációja kísérelhetô meg, Gastroenterology, — Neurogastro- hetséges. Aliment Pharmacol. Gastroenterology, [21] Janssens, J. Improvement of gastric emptying in diabetic gastroparesis by [2] Horowitz, M. An acute study in diabetic gastroparesis.

Gastro- Sci. A guide for en- cacy, tolerability, and quality-of-life outcomes in a multicenter docrinologists. Drugs,67, — In: Diseases of gastrointestinal tract and liver. Churchill Livingstone,domized, placebo-controlled study. Diabetic gastroparesis, type 1 diabetes mellitus.

Care,20, 55— Care,25, — Nature Clin.

Diabetic gastroparesis: functional/morphologic background, diagnosis, and treatment options.

Endoscopic pyloric injection of botulinum toxin A for the [12] Mashimo, H. Diabetic gastroparesis, — Gut,56, — Psychiatry,47, — Gastro- Digestion,66, — Diabetes, 38— A felvétel kritériuma: fôiskolai vagy egyetemi végzettség, személyes alkalmasság. A képzés idôtartama: 4 félév, óra, havonta 2 nap péntek, szombat A jelentkezés a SE Mentálhigiéné Intézetében igényelhetô jelentkezési lapon történik.

Postacím: Budapest, Pf. E-mail: mental mental.